Lokale BRONOPSOPORING EN contactoNDERZOEK

De Vlaamse Regering gaf vrijdag 23 april haar definitieve goedkeuring aan een nieuw BVR voor de lokale preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine coaching en contactonderzoek. De opties en de bijhorende financiering zijn ongewijzigd:

Klik hier voor de nota aan de Vlaamse Regering en hier voor het besluit van de Vlaamse Regering. 

 • optie 1: 

 • preventie, sensibilisering, bronopsporing en quarantaine coaching 

 • wordt gesubsidieerd van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 

 • een forfaitaire financiering op basis van het aantal inwoners van de gemeente: 0,125 euro per inwoner en per maand 

 • optie 2: 

 • preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine coaching en contactonderzoek 

 • wordt gesubsidieerd van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021 

 • een forfaitaire financiering op basis van het aantal inwoners van de gemeente: 0,125 euro per inwoner en per maand 

 • een variabele subsidie van 40 euro per afgehandeld ticket van een nieuwe indexpatiënt en 20 euro per afgehandeld ticket van een nieuw hoogrisicocontact, met een maximum van 60 euro per afgehandeld ticket van een nieuwe indexpatiënt 

Besturen die nu reeds een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben, hebben volgende keuzemogelijkheden voor na 31 maart 2021: 

 • heeft je bestuur een overeenkomst voor optie 1, dan kan je deze verlengen voor optie 1; 

 • heeft je bestuur een overeenkomst voor optie 2, dan kan je ofwel verlengen voor optie 2 of overstappen naar optie 1; 

 • je bestuur kan ook kiezen om de samenwerking stop te zetten; 

 • de samenstelling van verenigde besturen kan niet gewijzigd worden. 

Besturen die nog geen samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben, kunnen dit enkel afsluiten voor optie 1.  

1) Mijn bestuur heeft al een samenwerkingsovereenkomst met AZG voor optie 1 en wil dit verlengen.

 

Wil jouw bestuur na 31 maart verder inzetten op optie 1, bezorg dan dit addendum, ingevuld en ondertekend, voor 30 april 2021 aan het Agentschap Binnenlands Bestuur via het Loket voor lokale besturen (module berichtencentrum – als reactie op het bericht van ABB). 

Bijkomende nuttige documenten: 

 

Na ondertekening van het addendum en eventueel het protocol ‘verdere maatregelen’ door AZG wordt dit terug aan het lokaal bestuur bezorgd via het berichtencentrum. 

Besturen die nu een samenwerkingsovereenkomst hebben met AZG voor optie 1 kunnen niet opschalen naar optie 2.  

 

2) Mijn bestuur heeft al een samenwerkingsovereenkomst met AZG voor optie 2 en wil dit verlengen voor optie 2 

Wil jouw bestuur na 31 maart verder inzetten op optie 2, bezorg dan dit addendum, ingevuld en ondertekend, voor 30 april 2021 aan het Agentschap Binnenlands Bestuur via het Loket voor lokale besturen (module berichtencentrum – als reactie op het bericht van ABB). 

Bijkomende nuttige documenten: 

 

Na ondertekening van het addendum en eventueel het protocol ‘verdere maatregelen’ door AZG wordt dit terug aan het lokaal bestuur bezorgd via het berichtencentrum. 

  

3) Mijn bestuur heeft al een samenwerkingsovereenkomst met AZG voor optie 2 en wil overstappen naar optie 1 

Wil jouw bestuur na 31 maart overschakelen naar optie 1, dan moet er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met AZG afgesloten worden.  

Bijkomende nuttige documenten: 

De ingevulde en ondertekende documenten worden voor 30 april 2021 aan het Agentschap Binnenlands Bestuur bezorgd via het Loket voor lokale besturen (module berichtencentrum – als reactie op het bericht van ABB). 

Na ondertekening van de overeenkomst door AZG wordt dit terug aan het lokaal bestuur bezorgd via het berichtencentrum. 

 

4) Mijn bestuur sluit voor het eerst een samenwerkingsovereenkomst af met AZG (optie 1) 

Besturen die nog geen samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben, kunnen dit enkel afsluiten voor optie 1.

  

Besturen bezorgen de ingevulde en ondertekende samenwerkingsovereenkomst met de bijlagen voor 30 april 2021 aan het Agentschap Binnenlands Bestuur via het Loket voor lokale besturen (module berichtencentrum – als reactie op het bericht van ABB. Graag alle documenten als afzonderlijke stukken opladen).  

Raadpleeg ook het gedetailleerd stappenplan

Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en bijlagen door AZG worden de documenten terug aan het lokaal bestuur bezorgd via het berichtencentrum. 

 

5) Mijn bestuur verlengt de samenwerkingsovereenkomst met AZG niet (optie 1 en 2) 

Indien je bestuur de samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid niet wil verder zetten na 31 maart 2021, bevestig je dit via een verklaring. Je bezorgt deze aan het Agentschap Binnenlands Bestuur (via de module berichtencentrum – als reactie op het bericht van ABB). 

 

Minimale veiligheidsnormen

De Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG) verplicht een lokaal bestuur om als verwerker alle  passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een efficiënt veiligheidsniveau te kunnen waarborgen. De verplichting geldt in het bijzonder wanneer het gaat om gevoelige gegevens, zoals medische gegevens. In het kader van deze verplichting, die ook door de Vlaamse Toezichtcommissie Persoonsgegevens (VTC) aangehaald werd in haar advies over het ontwerp van besluit tot toekenning van de subsidie, vragen we de besturen om aandacht te hebben voor deze minimale veiligheidsnormen.​

Procedure aanvraag en uitbetaling subsidie 

Het bestuur dient uiterlijk 1 september 2021 een digitale aanvraag in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur voor het ontvangen van de subsidie. Hiervoor wordt een online formulier in de module Subsidie in het Loket voor lokale besturen ter beschikking gesteld. Zodra het formulier beschikbaar is, wordt hierover gecommuniceerd. 

 

Presentaties infosessies 24 en 26 maart 

FAQ

Klik hier voor de Frequently Asked Questions