Lokale BRONOPSOPORING (BVR 16 juli 2021)

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 16 juli 2021 een nieuw besluit goed tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken:

 • het besluit van 16 juli 2021 kent een specifieke subsidie toe aan de Vlaamse gemeenten ter ondersteuning van optie 1: de lokale bronopsporing, d.w.z. de complementaire werking en inzet in preventie, sensibilisering, lokale bronopsporing, quarantainecoaching en aandacht voor kwetsbare personen;

 • het besluit is voor de periode van 1 september tot en met 15 oktober 2021;

 • optie 2 wordt niet verlengd;

 • de financiering voor optie 1 blijft ongewijzigd: een forfaitaire financiering op basis van het aantal inwoners van de gemeente: 0,125 euro per inwoner en per maand;

 • de samenstelling van verenigde besturen kan niet gewijzigd worden. 

 

Klik hier voor de nota aan de Vlaamse Regering en hier voor het besluit (+ bijlage) van de Vlaamse Regering. 

 

Gemeentebesturen hebben volgende keuzemogelijkheden:

 1. heeft je bestuur een overeenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor optie 1, dan kan je deze verlengen voor optie 1; 

 2. heeft je bestuur een overeenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor optie 2, dan kan je overstappen naar optie 1. Hiervoor is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst nodig;

 3. je bestuur kan ook kiezen om de samenwerking stop te zetten. Je brengt dan het Agentschap Binnenlands Bestuur op de hoogte van de stopzetting;

 4. heeft je bestuur nog geen samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben, dan kan je dit nog afsluiten voor optie 1, voor de periode van 1 september tot en met 15 oktober 2021.  

​​

Het betreft een nieuw besluit van de Vlaamse regering, daarom moeten nieuwe addenda of (nieuwe) samenwerkingsovereenkomsten ingediend worden bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.  De uiterste deadline hiervoor is 30 september 2021. 

 

1) Mijn bestuur heeft al een samenwerkingsovereenkomst met AZG voor optie 1 en wil dit verlengen.

Wil jouw bestuur na 31 augustus 2021 verder inzetten op optie 1, bezorg dan dit addendum, ingevuld en ondertekend, voor 30 september 2021 aan het Agentschap Binnenlands Bestuur via het Loket voor Lokale Besturen (via de module berichtencentrum – als reactie op het nieuw bericht van ABB).Bijkomende nuttige documenten: 

 

Na ondertekening van het addendum en eventueel het protocol ‘verdere maatregelen’ door AZG wordt dit terug aan het lokaal bestuur bezorgd via het berichtencentrum. 

   

2) Mijn bestuur heeft al een samenwerkingsovereenkomst met AZG voor optie 2 en wil overstappen naar optie 1 

​Wil jouw bestuur na 31 augustus overschakelen naar optie 1, dan moet er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst  met AZG afgesloten worden.  

Bijkomende nuttige documenten: 

 

De ingevulde en ondertekende documenten worden voor 30 september 2021 aan het Agentschap Binnenlands Bestuur bezorgd via het Loket voor Lokale Besturen (module berichtencentrum – als reactie op het nieuw bericht van ABB). 

Na ondertekening van de overeenkomst door AZG wordt dit terug aan het lokaal bestuur bezorgd via het berichtencentrum. 

 

3) Mijn bestuur sluit voor het eerst een samenwerkingsovereenkomst af met AZG (optie 1) 

Besturen die nog geen samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben, kunnen dit enkel afsluiten voor optie 1.

Besturen bezorgen de ingevulde en ondertekende samenwerkingsovereenkomst met de bijlagen voor 30 september 2021 aan het Agentschap Binnenlands Bestuur via het Loket voor Lokale Besturen (module berichtencentrum – als reactie op het nieuw bericht van ABB. Graag alle documenten als afzonderlijke stukken opladen).  

Raadpleeg ook het gedetailleerd stappenplan

Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en bijlagen door AZG worden de documenten terug aan het lokaal bestuur bezorgd via het berichtencentrum. 

 

4) Mijn bestuur verlengt de samenwerkingsovereenkomst met AZG niet  

Indien je bestuur de samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid niet wil verder zetten na 31 augustus 2021, bevestig je dit via een verklaring. Je bezorgt deze aan het Agentschap Binnenlands Bestuur via het Loket voor Lokale Besturen (module berichtencentrum – als reactie op het nieuw bericht van ABB). 

 

 

Procedure aanvraag en uitbetaling subsidie 

Het gemeentebestuur dient uiterlijk 31 december 2021 een digitale aanvraag in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur voor het ontvangen van de subsidie voor de periode van 1 september 2021 tot en met 15 oktober 2021. Hiervoor wordt een online formulier in de module Subsidie in het Loket voor Lokale Besturen ter beschikking gesteld. Zodra het formulier beschikbaar is, wordt hierover gecommuniceerd. Uiterlijk op 31 maart 2022 wordt de volledige forfaitaire subsidie uitbetaald. 

 

Minimale veiligheidsnormen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht een lokaal bestuur om als verwerker alle  passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een efficiënt veiligheidsniveau te kunnen waarborgen. De verplichting geldt in het bijzonder wanneer het gaat om gevoelige gegevens, zoals medische gegevens. In het kader van deze verplichting, die ook door de Vlaamse Toezichtcommissie Persoonsgegevens (VTC) aangehaald werd in haar advies over het ontwerp van besluit tot toekenning van de subsidie, vragen we de besturen om aandacht te hebben voor deze minimale veiligheidsnormen.​

Toegang tot S&F voor lokale besturen optie 1 – relevante info

 • De Zorgatlas (Controletoren) van het Agentschap Zorg & Gezondheid bevat de nodige informatie om de lokale besturen in optie 1 te ondersteunen. Daarnaast wordt alle informatie in het kader van casemanagement gedeeld via het samenwerkingsplatform uitbraakmanagement (SUM) zodat deze informatie gebruikt kan worden om aan adequaat casemanagement te doen. Lokale besturen die dit wensen kunnen via toegangsf@vlaanderen.be uitzonderlijk ook toegang aanvragen tot Script & Forms, het data-entry systeem beheerd door Smals. In dit systeem is dezelfde data als in de Zorgatlas / SUM op een niet geaggregeerd niveau raadpleegbaar, met een beperkte historiek. Gelieve bij een toegangsaanvraag volgende documenten te voegen en mee te sturen:

  • De ingevulde Exceltemplate met de namen en rijksregisternummers van de personen die toegang wensen (max. 3 per lokaal bestuur).

  • De ingevulde en ondertekende verwerkingsovereenkomst (het gaat om een additionele verwerkingsovereenkomst) en bijhorende instructie waarin men zich akkoord verklaart de gegevens in S&F niet te wijzigen, noch te gebruiken voor handhaving.

  • De namen van de personen die een bijkomende training dienen te krijgen omtrent het correct gebruik van het systeem.