Lokale besturen voor lokale verenigingen

De corona-crisis is een gezondheidscrisis en economische crisis maar evengoed een crisis van het samenleven. Ook onze sportclubs en cultuur- en jeugdverenigingen, de plaatsen waar we elkaar ontmoeten, werden namelijk zwaar getroffen. Van de ene dag op de andere gingen de accommodaties toe en werden alle activiteiten geschrapt. Inkomsten uit eetfestijnen, tombola’s, vielen weg terwijl vaste kosten zoals huur, onderhoud en verzekeringen bleven doorlopen.

Maar ook dan bleven zij paraat staan. Net wanneer “blijf in uw kot” de regel werd, gaven zij het gemeenschapsleven extra zuurstof met hun gekende wilskracht en zin voor creativiteit. Ze naaiden mondmaskers, deden boodschappen voor mensen in armoede en bezorgden jongeren in kansarmoede speelmateriaal. Onze verenigingen stonden met andere woorden paraat en bewezen opnieuw hun onvervangbaar belang voor het samenleven.

Om hen bij te staan, besliste de Vlaamse regering daarom om 87,3 miljoen euro (uit het noodfonds van 300 miljoen euro) te verdelen over de lokale besturen om te investeren in onze jeugd-, cultuur- en sportsector. Zij kennen hun lokaal verenigingsleven door en door en zijn dus het best geplaatst om hun huidige noden te lenigen. Maar ook om ervoor te zorgen dat de kracht en creativiteit die lokale verenigingen de afgelopen weken toonden -hoe ze de buurman, de sporter en kinderen en jongeren op sleeptouw namen- in de toekomst enkel nog versterkt te zien.   

Lokale autonomie

We geven deze middelen aan lokale besturen omdat zij het dichtst bij de inwoners en verenigingen staan. Inspelend op de lokale omstandigheden die overal verschillend zijn, kunnen zij best beslissen welke investeringen nodig zijn. Daarom kennen we deze middelen toe met de grootst mogelijke autonomie en met zo min mogelijk planlast of administratieve verplichtingen. We stellen geen voorwaarden of sluiten niets uit. Zo kunnen verenigingen die normaal geen ondersteuning krijgen ook in aanmerking komen.

Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 2018. De rest gaat naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie en naar specifieke subsidies voor enkele randgemeenten rond Brussel.

INFORMATIE

Hoe om te gaan met subsidies voor lokale verenigingen in coronatijden? 
 

Hoe kunnen lokale besturen subsidies inschrijven? 
 

Een handig overzicht van alle coronasubsidies vindt u hieronder 

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Uiteraard zijn er ook al vele praktijkvoorbeelden en organsiaties die tips&tricks hebben opgesteld hoe om te gaan met de verkregen steun.

  

  • De Federatie, de koepelorganisatie die het Vlaamse sociaal-cultureel volwassenenwerk vertegenwoordigt, heeft een aantal suggesties voor steden en gemeenten over hoe ze lokale organisaties kunnen steunen.

  • Bataljong maakte een aparte webpagina met informatie en inspiratie hoe je als lokaal bestuur het lokale jeugdwerk kan ondersteunen in coronatijden en de middelen uit het noodfonds. Samen met de jeugdwerkkoepels, roept Bataljong steden en gemeenten op om deze impact in beeld te brengen. Ondersteun lokaal jeugdwerk bij de heropstart. Ga met de verenigingen in dialoog over hun financiële, logistieke en pedagogische noden.

 

 

       Of bekijk info over hoe je lokaal jeugdwerk kan ondersteunen in coronatijden met goede praktijkvoorbeelden uit       

       minstens 15 gemeenten.

Eind juni besliste de Vlaamse regering extra middelen vrij te maken voor lokale besturen om te investeren in hun lokale verenigingen. De gemeente Moorslede ging daarmee meteen aan de slag en besliste 120.000 van de 130.000 euro toegekende middelen meteen te verdelen over de sport-, cultuur- en jeugdraden. Deze adviesraden zorgden vervolgens voor de verdeling van deze middelen.

Hieronder vindt u de reglementen die door de jeugd- en cultuurraad werden opgesteld om deze verdeling transparant te laten verlopen.   

ANDERE

UIT DE ACTUALITEIT